banner1

Bejerişsiz batareýa

Bejerişsiz batareýa

gysga düşündiriş:

Bejerişsiz gurşun-kislotaly batareýanyň zarýad beriş aýratynlyklaryna görä (her bir batareýany öndürijiniň görkezmesine serediň), saýlanan batareýanyň kuwwatyny heläkçilik kuwwatynyň 2-3 essesi edip bolýar.Batareýa paket impulsynyň (dessine) tok hasaplamasy: Batareýa paketiniň berip biljek iň ýokary impuls (dessine) tok, adatça, hyzmat etmezden batareýanyň bahasyndan 3 esse köpdür.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Batareýa gabat gelýän marka saýlamak (maslahat berilýär)
Import: German Güneşi, Nemes sosnasy, German NPP, Amerikan Haizhi, Amerikan NB
Bilelikdäki kärhana: German Reston, Şenýan Panasonic, Japanaponiýa asaasa, Amerikan Gerkules, Amerikan Apex, Amerikan Santak
Içerki: Wuxi Huizhong, Jiangxi Great, Gonkong Autodo, Harbin Jiuzhou

2. Potensialyň spesifikasiýasy (ýeke)
2V / 6V / 12V
7AH, 12AH, 17AH, 24AH, 38AH, 50AH, 65AH, 80AH, 100AH, 120AH, 150AH, 200AH,
40AH, 65AH, 100AH, 200AH, 250AH, 300AH, 400AH, 500AH, 650AH, 800AH, 1000AH ,, 1600AH, 2000AH, 3000AH

3. Mukdar saýlamak
200AH-dan aşakda bir batareýa öýjüginiň bahalandyrylan naprýa 12eniýesi 12V, 220V ulgamynda 18 batareýa we 110V ulgamynda 9 batareýa saýlanyp bilner;220V ulgamda 108 batareýa, 110V ulgamda 54 batareýa ulanylyp bilner;220V ulgamda wolt sazlaýjysyz 102 ~ 104 batareýa, 110V ulgamynda 51 ~ 52 batareýa ulanylyp bilner.

4. Potensialy saýlamak
Betbagtçylykly hadysalary hasaplamak formulasy;betbagtçylyk ukyby = awariýa ýüki × heläkçilik wagty
Betbagtçylykly ýük: Awariýa ýüze çykan halatynda podstansiýadaky röle gorag ýük toguny, signal ekranynyň ýük toguny, heläkçiligiň yşyklandyryşynyň ýük tokyny we göni sürüjiniň ýük akymynyň jemi.
Betbagtçylyk wagty: ýagny heläkçilik ýagdaýynda, batareýa paketiniň goşmaça güýç bilen üpjün edilmeli wagty.

5. Batareýa paketiniň kuwwatyny hasaplamak
Bejerişsiz gurşun-kislotaly batareýanyň zarýad beriş aýratynlyklaryna görä (her bir batareýany öndürijiniň görkezmesine serediň), saýlanan batareýanyň kuwwatyny heläkçilik kuwwatynyň 2-3 essesi edip bolýar.Batareýa paket impulsynyň (dessine) tok hasaplamasy: Batareýa paketiniň berip biljek iň ýokary impuls (dessine) tok, adatça, hyzmat etmezden batareýanyň bahasyndan 3 esse köpdür.

6. Zarýad bermek we boşatmak tertibi we hyzmat möhleti

1. Tigirli zarýad we zarýad tertibi
Device Enjam elektrik üpjünçiligine birikdirilen bolsa, tok üpjünçiligini terk etmeli we zarýad berlenden soň batareýa bilen işlemeli.Bu ýagdaýda siklik zarýad bermek we zarýad bermek usuly saýlanmalydyr.
Cy Tigirli zarýad beriş wagtynda zarýad beriji maşyn tarapyndan berilýän iň ýokary naprýa; eniýe çäkli bolmaly;2V batareýanyň zarýad naprýa; eniýesi 2,35-2.45V;6V batareýanyň zarýad naprýa; eniýesi 7.05-7.35V;12V batareýanyň zarýad naprýa .eniýesi 14.1-14.7V.Iň ýokary zarýad beriş togy bahalandyrylan kuwwatyň 25% A-dan ýokary däldir.
Char Zarýad berlenden soň zarýad bermegi derrew bes ediň, ýogsam batareýa zaýalanar ýa-da zaýalanar.
Char Zarýad berlende batareýany tersine öwürmeli däl.
■ Sikl ömri her akymyň çuňlugyna baglydyr, her sikldäki akymyň çuňlugy näçe köp bolsa, batareýanyň tigir sürüşi az bolýar.2. loüzýän zarýad beriş tertibi
Device Enjam elmydama elektrik üpjünçiligine birikdirilen we zarýad beriş ýagdaýynda bolsa, ýöne diňe daşarky elektrik togy togtadylanda batareýa bilen işleýär.Bu ýagdaýda ýüzýän zarýad beriş re modeimi saýlanmalydyr.
Flo Üzýän zarýad beriş maşynynyň iň ýokary zarýad naprýa .eniýesi berk gözegçilikde saklanmalydyr: 25 ° C-de ýüzýän zarýad naprýa .eniýesi bir öýjük üçin 2.26-2.30V, iň ýokary zarýad beriş tok derejesi bolsa 25% A däl.
Flo Floatyň hyzmat ediş möhletine esasan ýüzýän naprýa .eniýe we daşky gurşaw temperaturasy täsir edýär.Floüzýän naprýa .eniýe näçe ýokary bolsa, hyzmat möhleti şonça-da gysga bolar.

3. Zyňmak
Zarýad berlende, batareýanyň terminal naprýa .eniýesi görkezilen toguň naprýa .eniýesinden pesdir ýa-da togtatmak naprýa .eniýesine birnäçe gezek yzygiderli zarýad berilýär (iki zarýadyň arasynda zarýad berilmeýär).Artykmaç zarýad bermek batareýa çynlakaý zeper ýetirer we batareýanyň ömrüni ir gutarar.Akymyň tok we toguň naprýa .eniýe bahalary aşakdaky ýaly.

Akym akymy toguň naprýa .eniýesi (wolt / öýjük) Akym akymy Terminal naprýa .eniýesi (wolt / öýjük)
0.05CA-dan az 1.80 0.26-1CA 1.60
0.05-0.10CA 1.75 3CA 1.30
0.11-0.25CA 1.70 3CA-dan köp Degişli tehniki işgärler bilen maslahatlaşyň

7.Tehniki parametrleriň tablisasy

Haryt belgisi

WZ-GZDW seriýasy

gir

Kuwwat (kVA)

dolandyryş awtobusy

Düzediji modul

awtobusy ýapmak

yzyna iýmitlendir

Batareýa

Şkaflaryň (toplumlaryň) doly toplumy

Awtobus naprýa .eniýesi (V)

Awtobus akymy (A)

kuwwaty

mukdary

Derrew tok (A) Derrew naprýa .eniýe (V)

Dolandyryş aýlawy

ýapylýan zynjyr Batareýanyň kuwwaty (AH) Batareýalaryň sany (diňe)

20AH / 220V

6.5

220

5

5

3

> 60

200

5

4

20

18

1

38AH / 220V

6.5

220

5

5

3

> 140

200

5

4

38

18

1

50AH / 220V

7.7

220

10

5

3

> 200

200

5

4

50

18

1

65AH / 220V

7.7

220

10

5

3

> 200

200

5

4

65

18

2

100AH ​​/ 220V

10.3

220

10

10

3

> 200

200

5

4

100

18

2

120AH / 220V

11.5

220

10

10

3

> 240

200

5

4

120

18

2

200AH / 220V

18

220

20

20

3

> 400

200

5

4

200

108

3

250AH / 220V

26.6

220

30

20

4

> 500

200

10

9

250

108

3

300AH / 220V

28.5

220

30

20

4

> 600

200

10

9

300

108

5

420AH / 220V

33.3

220

50

20

6

> 840

200

10

9

420

108

5

500AH / 220V

36.5

220

50

20

6

> 980

200

10

9

490

108

7

600AH / 220V

43.8

220

60

20

8

> 1200

200

10

9

600

108

7

800AH / 220V

58.5

220

60

20

8

> 1600

200

10

9

800

108

11

1000AH / 220V

73

220

100

20

12

> 2000

200

10

9

1000

108

12


  • Öňki:
  • Indiki: