banner1

Fireangyn gyssagly elektrik üpjünçiligi (EPS)

Fireangyn gyssagly elektrik üpjünçiligi (EPS)

gysga düşündiriş:

WZD-EPS ýangyn gyssagly elektrik üpjünçiligi, binalarda gurlan ätiýaçlyk elektrik üpjünçiligi enjamydyr.Binadaky ýangyn, heläkçilik ýa-da başga adatdan daşary ýagdaý elektrik togunyň ýitmegine sebäp bolanda, gyssagly elektrik üpjünçiligi ýangyn alamatlary, yşyklandyryş we beýleki möhüm ýükler üçin ikinji gyssagly elektrik üpjünçiligini üpjün edip biler.Binanyň ýangyndan goramak derejesiniň gowulaşmagy, esasanam beýik binalaryň köpelmegi bilen merkezleşdirilen elektrik üpjünçiligi görnüşi gyssagly elektrik üpjünçiligi binalar üçin zerur ýangyna garşy desga öwrüldi.Keselhanalarda, döwlet edaralarynda, iri supermarketlerde, söwda merkezlerinde, mekdeplerde, meýdançalarda, stansiýalarda, seýilgählerde, zawodlarda, stadionlarda, sergi merkeziniň tunellerinde we gyssagly yşyklandyryş elektrik üpjünçiligi, möhüm elektrik enjamlary, uly söwda ekranlary, gözegçilik enjamlary, maliýe Guramalar, hassahana enjamlary we ş.m.

Gurnama formasy: pol görnüşi, bölünen görnüş, gurlan görnüş, diwara gurlan görnüş. Garaşylýan wagt: 90 minut, GB görnüşi (garaşma wagty dizaýn talaplaryna laýyklykda düzülip bilner).


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model we many

Model : EPS- WZ / D □ -kW

EPS

Fireangyn söndüriji enjamlar üçin gyssagly elektrik üpjünçiligini aňladýar

WZ / D.

Kompaniýanyň kody: D ýeke faza

wekilçilik güýji

kW

wekilçilik ukyby

Spesifikasiýa diapazony

■ Aýratynlyk aralygy: 0.5kVA-10kVA
■ Bir fazaly giriş (220V, AC): (adaty görnüş) asma görnüşi: WZD-0.5kVA, 1kVA, 1.5kVA, 2kVA
Içine goýlan: WZD-0.5kVA, 1kVA, 1.5kVA, 2kVA
Gata durmak;WZD-0.5kVA, 1kVA, 1.5kVA, 2kVA, 3kVA, 4kVA, 5kVA, 6kVA, 7kVA, 8kVA, 10kVA
Üç fazaly giriş;(380V, AC) hawa;(standart) pol;WZD3-0.5kVA, 1kVA, 1.5kVA, 2kVA, 3kVA, 4kVA, 5kVA, 6kVA, 7kVA, 8kVA, 10kVA
Bellik: Iň soňky milli standart GB17945-2010, garaşmagyň wagtynyň 90 minutdygyny kesgitleýär.

Önüm aýratynlyklary

■ Gyssagly elektrik üpjünçiligi - Elektrik togy kesilende ýa-da naprýa .eniýe görkezilen aralykdan ýokary bolsa, ýangyn söndüriji lampalaryň we beýleki möhüm ýükleriň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin awtomatiki usulda 220V / 50HZ sinus tolkun AC ýa-da DC gyssagly elektrik üpjünçiligini üpjün eder.

■ performanceokary öndürijilik - SPWM ýokary ýygylykly inwertor tehnologiýasyny, ýokary energiýa üpjünçiliginiň hilini kabul ediň, dürli ýüklere uýgunlaşyň.

■ reliokary ygtybarlylyk - CPU dolandyryşy bilen ösen tehnologiýany we artykmaç dizaýny kabul ediň we ýokary hilli komponentler, durnukly öndürijilik we ýokary ygtybarlylyk bilen seresaplylyk bilen öndüriň

■ Kämil gorag - Örän ýokary öndürijilikli gorag, gysga utgaşma goragy, batareýany ters birikdirmek goragy, aşa zarýaddan goramak we beýleki ajaýyp gorag funksiýalaryna eýedir we güýçli hyýanatçylykly ulanmak ukybyna eýedir.

Friendly Dostlukly interfeýs - LCD iş ýagdaýyny, tok naprýa; eniýesini, çykyş naprýa; eniýesini, batareýanyň naprýa; eniýesini, tok, ýygylygy, ýük tizligini, näsazlygy we beýleki maglumatlary aç-açan görkezýär;we ses we ýeňil ýalňyş duýduryşy, näsazlygy görkezmek we ýalňyşlygy dymdyrmak ýaly funksiýalara eýedir.

■ pleönekeý işlemek - awtomatlaşdyrmagyň ýokary derejesi we amatly iş.

■ Güýçli zarýad bermek ukyby Öz-özüni dolandyrýan zarýad tehnologiýasy bilen ýokary tokly zarýad beriji enjamda çalt zarýad beriş tizligi, durnukly ýüzýän zarýad naprýa .eniýesi bar we elektrik üpjünçiliginiň wagtyny uzaltmak üçin daşarky batareýa birikdirilip bilner.

■ Gysga gurluş.Enjamdaky funksional komponentler modully dizaýny kabul edýär, gurluşy ýönekeý we tehniki hyzmat etmek amatly.

Battery Akylly batareýany dolandyrmak - Batareýa gözegçiligini güýçlendirmek we batareýanyň ömrüni we ulanylyşyny uzaltmak üçin tehniki hyzmaty bolmadyk batareýany we akylly batareýany gözegçilik we dolandyryş ulgamyny saýlaň.

Model aýratynlyklary

EPS-WZD-0.5kW-10kW

gir

Naprýa .eniýe

220VAC ± 15%

Tapgyr

Bir fazaly iki simli ulgam

ýygylygy

50Hz ± 5%

çykyş

kuwwaty

Enjamyň adyny kesgitlemek

Naprýa .eniýe

220V ± 5%

ýygylygy

50Hz ± 1%

artykmaç ýük göterijiligi

120% adaty iş, 1S-de 50% -den gowrak hökmany gorag

Gora

Elektrik togy, aşa wolt, artykmaç ýük, fazanyň ýitmegi, gysga utgaşma, aşa gyzgynlyk, batareýanyň aşa köp zarýady, aşa köp zarýad

Batareýa

Bejerişsiz VRLA batareýasy 48VS 192VDC

192VDC

Öwürmek wagty

Specialörite ýagdaýlar≤0.25S - Umumy ýagdaýlar≤3S

Uptiýaçlyk wagty

Standart: 90min, dürli gyssagly wagt müşderiniň daşky gurşaw zerurlyklaryna görä düzülip bilner

görkezmek

LCD, TFT

iş gurşawy

Sessiz tok: gyssagly ýagdaýda ≤55dB

Sessiz tok: gyssagly ýagdaýda ≤55dB

0-95%

0-95%

-10 ° C-40 ° C Iň gowy iş temperaturasy: 25 ° C.

-10 ° C-40 ° C Iň gowy iş temperaturasy: 25 ° C.

002500M

002500M

ýüklemäge uýgunlaş

Dürli yşyklandyryş ýükleri üçin amatly

Esasy model
WZD seriýaly ýekeje çykyş: 0,5, 1, 1.5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10kW;
Üç gezek çykýan WZD3 seriýasy: 0,5, 1, 1.5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10kW
Uptiýaçlyk wagty: 30 minut / 60 minut / 90 minut 120 / minut, ätiýaçlyk wagty dizaýn talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

Esasy öndürijilik aýratynlyklary
■ Softumşak başlangyç, kiçi başlangyç tok 1q≤1.31 (A);
Motoryň hereketlendirijiniň temperaturasyny peseltmek, hereketlendirijiniň hyzmat möhletini netijeli uzaltmak;
Starting Başlangyç prosesi rahat we mehaniki enjamlara täsir etmeýär;
5 5-10 gezek üznüksiz başlap bolýar we başlangyç görkezijisi ýygylyga duýgur başlangyçlardan has gowy;
Power Elektrik toruna talaplar ýokary däl we elektrik toruna täsir etmek üçin garmonika döredilmez;
■ Ygtybarly we ýönekeý gurluş, gurmak we goldamak aňsat;
Any Islendik ýük şertlerinde ýara hereketlendirijilerini ýumşak başlamak üçin, esasanam agyr ýük başlamak üçin amatly köp taraplylyk;
Over Iş wagtyndan artyk başlamak, basyşy ýitirmek, aşa ýokary we aşa gyzgynlyk ýaly birnäçe gorag funksiýalary bar;
North Demirgazyk sowuk sebitde ulanylanda, enjamyň öz elektrik ýyladyş funksiýasy bar.

EPS akylly uzakdan gözegçilik we dolandyryş
1. Ulgamdaky ulanyjylaryň ähli akylly EPS energiýa üpjünçiligine merkezi gözegçilik edip biler we gözegçiliksiz amala aşyryp bilýän dolandyryş maglumatlar bazasyna EPS bilen baglanyşykly maglumatlary (adaty / adatdan daşary ýagdaý ýagdaýy, çykyş naprýa .eniýesi, zarýad beriş ýalňyşlygy, gözegçilik ediji ýalňyş parametrleri) dolandyryp biler. operasiýa.
2. Hakyky fon (SERVICE-SYSTEM hyzmat re modeiminde işleýär) akylly EPS elektrik togunyň duýduryşyny diňleýär we duýduryş maglumatlary gözüňi özüne çekiji şekil we ses, jübi telefonynyň gysga habary görnüşinde degişli işgärlere iberýär, E-poçta we ş.m. we geljekde ulanmak üçin hadysalar maglumatlar bazasynda saklaýar.Dolandyryjy soraglary.
3. Her EPS elektrik üpjünçiliginiň iş ýagdaýyna gözegçilik edilip bilner, hakyky wagtda dinamiki maglumatlar degişli maglumatlar we taryhy wakalar ýazgylary bilen jikme-jikleşdirilip bilner we göni uzakdan dolandyrmak amatly.
4. Aragatnaşyk interfeýsi: RS-232 tarapyndan goldanýan TCP / IP, IPX / SPX ulgam protokollary howpsuzlyk awtomatiki gözegçilik ulgamy bilen birleşdirilip bilner.
5. Programma üpjünçiligi gurşawy: Hytaý interfeýsi, Windows98, Windows Me, Windows NT, Windows2000, WindowsXP, Windows2003 goldaw beriň.
6. EPS akylly uzakdan gözegçilik ulgamynyň prinsipi aşakdaky suratda görkezilýär

zd

  • Öňki:
  • Indiki: