banner4

Biz hakda

ABOT WANZHENG
Wanzheng Power Group Co., Ltd., elektrik paýtagty Liuşi şäherine ýanaşyk, Zhejiang welaýatynyň ueueqing şäheriniň Beibaixiang şäherçesinde ýerleşýär.Elektrik paýlaýjy wyklýuçatel dolandyryş enjamlary, ýokary we pes woltly doly elektrik we esbaplar toplumy, DC ekranlary, diwara gurlan DC ekranlary, paýlaýyş görnüşli elektrik üpjünçiligi, oturdylan elektrik üpjünçiligi, ÜPS üznüksiz elektrik üpjünçiligi, EPS gyssagly elektrik üpjünçiligi, ýangyn barlagy şkaf, DTU, aragatnaşyk elektrik üpjünçiligi, AC ekrany, merkezi signal ekrany, kadalaşdyrylan elektrik üpjünçiligi, ýumşak başlangyç (şkaf), ýygylyk öwrüjisi, öz-özüňi birikdirmek Basyş başlangyç şkaflaryny öndürmek we satmak, ýokary woltly gaty ýagdaýly ýumşak başlangyç şkaflar, ýokary we pes basyşly suwuk garşylyk şkaflary (suwa garşylyk şkaflary), we partlama garşy ýumşak başlangyç şkaflar.

Önümler iri, orta we kiçi zawodlarda, myhmanhanalarda, mekdeplerde, gozgalmaýan emläk jemgyýetlerinde, şäher in engineeringenerçilik gurluşygynda, elektrik toruny özgertmekde we beýleki taslamalarda giňden ulanylýar.Wanzheng Power Co., Ltd. ýurdy ylym we tehnologiýa bilen berkitmek wezipesini ýerine ýetirýär we "ylym we tehnologiýany lider hökmünde alýar, kämillige ymtylýar we müşderilere ýokary hilli önümler we wagtynda kanagatlanarly hyzmatlar berýär" maksat we bilelikde ösmek üçin dürli gatlakdaky dostlar we ulanyjylar bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk ediň.Elektrik geçiriji we paýlaýyş pudagy üçin iň durnukly AC we DC elektrik üpjünçiligini üpjün ediň.

hakda

Wanzheng Power döredileli bäri elmydama imana esaslanýar, "hemme zadyň simbiozy, uzak möhletli bütewilik" aňyna ygrarly bolup, kompaniýanyň önümleri yzygiderli kämilleşdirilmegi üçin hil bilen ýaşamagyň üýtgewsiz ynamyna eýerýär. hili we daşky görnüşi taýdan kämilleşdirildi.Ilki bilen hyzmatyň korporatiw ýörelgesine eýeriň, ilki bilen hil we bitewilige esaslanýar.Gowy abraý kompaniýanyň yzygiderli ösüşiniň we ösüşiniň çeşmesidir.Boş sözler aýtmaň, ýokary bahaly mahabatlary ulanmaň, diňe müşderileriň we ulanyjylaryň kanagatlanmasyny we ynamyny gazanmaga çalyşyň, müşderiler üçin iň ýokary baha dörediň we ýurt üçin sosial gymmatlygy ýokarlandyryň.Wanzhengiň syýahaty bir ädimdir.yzygiderli öňe git!

Specificörite tejribe we üstünlikli tejribe
Wanzheng toparynyň önümleriniň üstünlikli üýtgemegi esasan aşakdaky üç ugurda öz beýanyny tapdy: güýçli gözleg we innowasiýa, ajaýyp önümçilik intellekti we bazaryň gowy ösüşi.

aboutrx

1. Güýçli gözleg we innowasiýa
Häzirki wagtda bazar ykdysadyýetiniň çalt ösmeginde we ýiti bäsdeşlikde kärhanalaryň ösüş maksatlary we ugurlary bazar ykdysadyýetiniň talaplaryna we sosial ösüş talaplaryna laýyk gelmegi üçin döwür bilen aýakdaş gitmeli.Kärhananyň innowasiýasynyň ähmiýeti, kärhananyň has köp zat gazanyp biljekdigini ýa-da ýokdugyny ölçemekdir, üýtgeýän bazar gurşawynda ýaşamak üçin möhüm esas bolup, kärhananyň sosial bäsdeşlik ukybynyň möhüm beýanydyr.
Wanzheng topary tehnologiýa gözleglerine we ösüşine maýa goýumlaryna üns berýär.Wanzheng topary 2017-nji ýyldan başlap esasy önümleri gözlemek we ösdürmek üçin takmynan 9 million maýa goýdy we gözleg we ösüşden amaly taýdan doly tehnologiýa gözleg we ösüş ulgamyny gurdy.Wanzheng Power Group täze önümleri ösdürmegi dowam etdirýär we dürli hormatly şahadatnamalary, patentleri, programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukuklaryny aldy we welaýat kiçi we orta tehnologiýa kärhanalary, ýyldyz kärhanalary, ösüş kärhanalary we ýokary tölegli tehnologiýa kärhanalary hökmünde baha berildi.

Peýdaly model patent şahadatnamasy

Şahadatnamanyň ady

Täze at

Patent belgisi

Döwlet intellektual eýeçilik edarasy

Toplumlaýyn aragatnaşyk elektrik üpjünçiligi ekrany

ZL 2018 2 1068445.3

Mikrokompýuter bilen dolandyrylýan DC güýç paneli

ZL 2018 2 1068491.3

Powerokary kuwwatly inwertor

ZL 2018 2 1071354.5

UPS köp görnüşli batareýanyň täze görnüşi

ZL 2018 2 1188038.6

Integrirlenen AC we DC ekrany

ZL 2018 2 1068462.7

Doly litiý batareýaly uly göwrümli kiçi DC ekran enjamy

ZL 2018 2 1213408.7

DC ekrany üçin batareýanyň bir görnüşi

ZL 2018 2 1187960.3

Fireangyn gözegçilik kabineti

ZL 2018 2 1071353.0

EPS akylly gyssagly çyra

ZL 2018 2 1213407.2

DC ekrany üçin ýokary ygtybarly inwertor

ZL 2018 2 1187990.4

Programma üpjünçiligi awtorlyk hukugy

Awtorlyk hukugynyň milli dolandyryşy

DC paneli dolandyryş ulgamy bilen Wanzheng uzakdan dolandyryş podstansiýasy

2018SR646082 (Hasaba alyş belgisi)

2. Ajaýyp önümçilik intellekti
Gitdigiçe güýçlenýän bazar bäsleşiginde kompaniýa tehnologiýa we intellektual önümçilik pudagynyň kämilleşmegine itergi berýän täze hereketlendiriji güýç hökmünde seredýär, önümçilikden “akylly önümçilige” öwrülýär we ýokary hilli ösüş ýoluna başlaýar.Adaty önümçilik pudagyndan tapawutlylykda bu diňe bir gabyk däl, eýsem “ýürek”.Önümçilik elektronika ussahanasynda gözleg we işläp düzmekden başlap düzedişlere çenli önümleriň bu toplumy, önümiň goşmaça bahasyny ýokarlandyrýan kompaniýanyň içinde özbaşdak tamamlanýar.Önüm gurluşy we integrasiýa nukdaýnazaryndan häzirki wagtda kompaniýanyň iň ýokary derejeli önümlerinden biridir.Bu enjamlar toplumy, kompaniýamyzyň pes önümçilikden ýokary derejeli akylly önümlere öwrülmeginiň gaty ynandyryjy pursatydyr we geljekde esasy önümler we esasy işler üçin ugurdyr.

zdr

Bazary açmak we bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, soňky birnäçe ýylda esasy wezipeleri doldurmak we bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin ýokary derejeli tehniki gözleg we zehin zehinleriniň toparyny berk hödürledik.2020-nji ýylda esasan ýokary derejeli akylly önümçilik enjamlaryny we önümçilik gurallaryny ornaşdyrmak bilen tehnologiki özgerişlere üns bereris.Şeýle akylly gurnama liniýalary iş çykdajylarymyzy azaldar we bazardaky işjeň pozisiýamyzy we esasy bazary eýelemegimizi üpjün eder.

Şahadatnama

Ulgam şahadatnamasy

Şahadatnamanyň ady

Şahadatnamanyň belgisi

9001

Nuh synag we şahadatnama

N0A1991850

45001

Nuh synag we şahadatnama

N0A1991851

EPS-2-3-KVA

Gyssagly kömek bölümi Fireangyn önümleriniň laýyklygyny bahalandyryş merkezi

2016081801000072

EPS-5-15-KVA

Gyssagly kömek bölümi Fireangyn önümleriniň laýyklygyny bahalandyryş merkezi

2016081801000071

Fireangyn barlag kabineti

Gyssagly kömek bölümi Fireangyn önümleriniň laýyklygyny bahalandyryş merkezi

2019081801000393

Akylly ýokary ýygylykly kommutasiýa DC elektrik üpjünçiliginiň ekrany

Hytaý elektrik energiýasy birleşiginiň estafetany goramak we awtomatlaşdyryş enjamlary bölüminiň tehniki standart merkezi

20182561

Akylly AC we DC integrirlenen elektrik üpjünçiligi ulgamy

Hytaý elektrik energiýasy birleşiginiň estafetany goramak we awtomatlaşdyryş enjamlary bölüminiň tehniki standart merkezi

20182342

Awtomatlaşdyrylan güýç paýlaýyş terminaly

Hytaý elektrik energiýasy birleşiginiň estafetany goramak we awtomatlaşdyryş enjamlary bölüminiň tehniki standart merkezi

20182569

3. Bazaryň gowy ösüşi
Maksatlaýyn bazaryňyzy, potensial müşderileri, geljekki müşderileri, müşderileri we bazardaky işewür hyzmatdaşlary kesgitläň we umumy müşderileri we VIP müşderileri hasam bölüň.Bazar bölünişiginiň ýörelgelerini we görkezijilerini kesgitläň, sebite, ykdysady ýagdaýyna we ululygyna görä her segmentli bazarda jikme-jik gözleg geçiriň, dürli müşderiler üçin degişli hyzmat strategiýalaryny düzüň we hyzmatlary yzarlamak we wagt hyzmatyny kesgitlemek üçin işgärleri belläň.Iş we öndürijilik bahalandyrmasy we ş.m., bazar işiniň her jikme-jiginiň iş ýüzünde ýerine ýetirilendigine göz ýetiriň.Bazary bölmek, çäkli adam we maddy baýlyklary iň gymmatly işe bagyşlap, işimizi has tertipli edip biler.Müşderilere ünsi jemläň, müşderiniň zerurlyklaryna düşüniň, müşderiniň garaşyşlaryny öwreniň, müşderiniň isleglerini kanagatlandyryň we artyň.

2-nji sorag
3-nji sorag
q1
4-nji sorag