banner1

Habarlar

 • Kompaniýanyň habarlary we maglumatlary

  Kompaniýanyň habarlary we maglumatlary

  1. Geçen 2021-nji ýylda tutuş kompaniýanyň yzygiderli tagallalary bilen bu kompaniýa ýerli hökümet tarapyndan ykrar edildi we ýyldyz kärhanasy we ygtybarly kärhana adyna eýe boldy.Dowamly tagallalary ederis we has gowy öndürijilige çalyşarys....
  Koprak oka
 • DC ekranynyň kadalaşdyrylan elektrik üpjünçiligi we talaplary näme

  DC ekranynyň kadalaşdyrylan elektrik üpjünçiligi we talaplary näme

  Häzirki wagtda çalt ösýän täze ulgam döwründe, aragatnaşyk, maliýe we elektron söwdanyň dürli pudaklarynda üznüksiz diwersifikasiýa we iş gerimi, maglumat we maglumatlaryň mukdarynyň düýpgöter ýokarlanmagy, saklanylmagy, integrasiýasy we ýaýramagy ...
  Koprak oka
 • Substansiýalar üçin dogry DC panel elektrik üpjünçiligini nädip saýlamaly

  Substansiýalar üçin dogry DC panel elektrik üpjünçiligini nädip saýlamaly

  1. Saýlanan enjamyň ulanyp boljakdygyna ýa-da ýokdugyna garamazdan, köp adam ýokary ýygylykly DC ekranly elektrik üpjünçilik enjamlaryny saýlanda, köplenç tehniki dereje näçe ýokary bolsa, şonça-da gowy we gymmat bolsa-da şonça gowy düşünýärler, ýöne bu beýle däl.Islendik önüm ...
  Koprak oka