banner1

DC ekranynyň kadalaşdyrylan elektrik üpjünçiligi we talaplary näme

Häzirki wagtda çalt ösýän täze tor döwründe, aragatnaşyk, maliýe we elektron söwdanyň dürli pudaklarynda üznüksiz diwersifikasiýa we masştab bilen ýüzbe-ýüz bolmak we maglumatlaryň we maglumatlaryň mukdarynyň düýpgöter ýokarlanmagy, maglumatlary saklamak, birleşdirmek we ýaýratmak. kem-kemden teklip edildi.has ýokary talaplar.Maglumat tory yzygiderli ösýär, ýöne hakyky sahypa köne elektrik üpjünçiligi bilen çäklenýär.Bir kuwwat häzirki islegi kanagatlandyrmak üçin ýeterlik däl we kämilleşdirilmeli.Mundan başga-da, ulgamyň ygtybarlylygyny kepillendirip bolmaýar we tehniki hyzmatyň bahasy gaty ýokary.
DC ekrany durnuklaşdyrylan elektrik üpjünçiligi esasan üç bölekden durýar: transformator, düzediji we naprýa .eniýe stabilizatory.Transformator setleriň AC naprýa .eniýesini zerur pes woltly üýtgeýän tok, öwrüjisi bolsa üýtgeýän toky göni tok görnüşine öwürýär.Süzgüçden soň naprýa .eniýe stabilizatory durnuksyz DC naprýa .eniýesini durnukly DC naprýa .eniýe çykyşyna öwürýär.

Düzgünleşdirilen elektrik üpjünçiligi üçin iki talap bar:
1. Kiçijik naprýa .eniýe temperatura koeffisiýenti
Daşky gurşawyň temperaturasy üýtgese, çykyş naprýa .eniýesiniň süýşmegine sebäp bolar.Gowy kadalaşdyrylan elektrik üpjünçiligi, çykyş naprýa .eniýesiniň süýşmegini netijeli basyp ýatyrmaly we daşky gurşawyň temperaturasy üýtgese çykyş naprýa .eniýesini durnukly saklamalydyr.

2. Kiçijik çykyş naprýa .eniýesi
Süýüm naprýa .eniýesi diýlip atlandyrylýan çykyş naprýa .eniýesinde 50Hz ýa-da 100Hz AC komponentine degişlidir, bu adatça täsirli baha ýa-da iň ýokary baha hökmünde aňladylýar.Naprýatageeniýäni sazlandan soň, düzedişden we süzgüçden soň süýşýän naprýa .eniýe ep-esli peselip biler.
Düzgünleşdirilen DC ekran elektrik üpjünçiliginiň tehniki görkezijilerini iki kategoriýa bölmek bolar: biri çykyş naprýa .eniýesi, çykyş elektrik üpjünçiligi we naprýa .eniýe sazlaýyş diapazony ýaly häsiýetli görkezijiler.Beýleki görnüşi, durnuklylyk, ekwiwalent içerki garşylyk süýüm naprýa .eniýesi we temperatura koeffisiýenti ýaly kadalaşdyrylan elektrik üpjünçiliginiň oňaýly taraplaryny görkezýän hil görkezijisidir.Mundan başga-da, naprýa .eniýäni durnuklaşdyryjy zynjyrda howpsuz we ygtybarly işlemegi üpjün etmek üçin gysga utgaşma tehniki çäreleri görülmeli.Ordinaryönekeý howpsuzlyk simleri haýal geçýär we predohranitel goşmak usuly tehniki täsire ýetip bilmeýär we tehniki hyzmat gurnamaly.

Bejeriş zynjyrynyň wezipesi, gysga utgaşma we tok ýokarlananda sazlaýjy turbanyň ýanmazlygyny üpjün etmekdir.Esasy usul, çykýan tok belli bir yzygiderli bahadan ýokary bolanda kadalaşdyryjy turbany ters tarapa öwürmek, şeýlelik bilen tok toguny kesmek we awtomatiki kesmek..Şol bir wagtyň özünde, modul ukusy, batareýany dolandyrmak, gözegçilik dolandyryşy we duýduryş hasabaty ýaly gözegçilik funksiýalaryny birleşdirýär.Maglumat torunyň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin güýçli we doly modully elektrik üpjünçiligi.

Wanzheng Power Group Co., Ltd., GZDW ýokary ýygylykly kommutasiýa elektrik üpjünçilik panellerini, ýangyn gözegçilik şkaflaryny, üznüksiz elektrik üpjünçiligini, ýygylyk öwrüjilerini, DC panel ýadro enjamlaryny, kadalaşdyrylan elektrik üpjünçiligini we ýangyn gyssagly ewakuasiýa ulgamlaryny öndüriji.


Poçta wagty: Mart-17-2022