banner1

Substansiýalar üçin dogry DC panel elektrik üpjünçiligini nädip saýlamaly

1. Saýlanan enjam ulanylyp bilner
Köp adamlar ýokary ýygylykly DC ekranly elektrik üpjünçilik enjamlaryny saýlanda, köplenç tehniki dereje näçe ýokary bolsa, şonça-da gymmat we gymmat bolsa gowy bolar diýen düşünje bar, ýöne bu beýle däl.Islendik önüm synag synagyndan başlap kämillik derejesine çenli dowam edýär, bu ulanyjylardan hakyky işdäki kynçylyklary öndürijä yzygiderli gowulaşdyrmak üçin jogap bermegini talap edýär we ýokary ýygylykly kommutasiýa prinsipi gaty kämildir we öndürijileriň köpüsi nusgawy zynjyrlary ulanýarlar.Şonuň üçin saýlan enjamyňyz, öndürijiniň bir ýyldan gowrak durnukly iş tejribesi bolan önüm bolmaly.Başga bir tarapdan, biriniň (podstansiýa) podstansiýasynyň tehniki talaplarynyň uýgunlaşmagyny göz öňünde tutmaly.Mysal üçin, meniň ýurdumdaky oba elektrik stansiýalarynyň köpüsinde pilotsyz gulluk üçin şertler ýok, şonuň üçin dört sany uzak funksiýaly enjam saýlamagyň zerurlygy ýok.Aragatnaşyk talaplary, aragatnaşyk interfeýsi sargyt edilende ätiýaçlandyrylmagyny talap edip biler, geljekdäki üýtgeşmeleri ýeňilleşdirer.Ikinjiden, batareýany saýlamak hem möhümdir.Batareýalar kislota garşy, bölünip, doly möhürlenendir.Indi doly möhürlenen görnüş adatça saýlanýar.

2. Enjamlaryň päsgelçiligine we ygtybarlylygyna
Ylmyň we tehnologiýanyň çalt ösmegi bilen soňky ýyllarda mikrokompýuter tehnologiýasynyň täze üstünlikleri awtomatlaşdyryş derejesini ep-esli ýokarlandyrýan elektrik stansiýasynyň giňişleýin awtomatlaşdyryş enjamynda giňden ulanyldy.Emma güýç ulgamynyň iň möhüm we esasy talaby enjamlaryň howpsuzlygy we ygtybarlylygydyr.Şol sebäpli, elektrik togy bilen üpjün ediji enjam saýlanylanda, päsgelçilige garşy esasy çärelere aýratyn üns berilmelidir.Zarýad berijiniň we merkezi gözegçiniň ýokary ýygylyga garşy päsgelçilik öndürijiligi, ulgamyň ýyldyrym urmagyna we ulgamyň toprak ygtybarlylygyna we ş.m. ýaly berk baha berilmelidir.

3. Işlemek we tehniki hyzmat etmek ýönekeý we amatlymy?
Ulanyjylar ýokary öndürijiligini tassyklamak üçin ýokary ýygylykly kommutasiýa elektrik üpjünçiligini kabul edenlerinde, işiniň öwrenilmeginiň aňsatdygyna ýa-da goldamagyň amatlydygyna ünsi jemlemelidirler.Şonuň üçin merkezi gözegçiniň dolandyryş programma üpjünçiligi näçe ösen ýa-da çylşyrymly bolsa-da, onuň interfeýsi içgin, işlemek aňsat we işlemek aňsat bolmaly.Amatlylyk.Näsazlyk ýüze çykanda, onuň ekrany näsazlyk tebigaty, ýüze çykýan wagt, ýüze çykýan ýeri we ş.m. ýaly esasy parametrleri awtomatiki görkezip biler we ulanyjynyň hyzmatyny ýeňilleşdirmek üçin güýçli öz-özüni barlamak funksiýasyna eýe.Şonuň üçin, elektrik toguny üpjün ediji ekrany saýlanyňyzda, öndürijiniň programma üpjünçiliginiň görkezilmegine üns bermeli we merkezi gözegçiniň işleýşiniň we görkezilişiniň geljekdäki işiňiziň hakyky ýagdaýy bilen utgaşdyrylýandygyna ýa-da duýgur däldigine göz aýlamalysyňyz we hyzmat etmek.

4. Bahasy ýerliklimi?
Elýeterli baha, ulanyjylaryň köpüsiniň göz öňünde tutmaly faktorlaryndan biridir.Köp ulanyjy DC elektrik üpjünçiliginiň ekranyny göz öňünde tutanda, köplenç şol bir enjamyň dürli öndürijileriniň arasyndaky uly baha tapawudy bilen geň galýarlar.Aslynda munuň birnäçe sebäbi bar: Birinjiden, ýokary ýygylykly wyklýuçatel modullarynyň bahasy başga, käbir öndürijileriň bahasy ýokary.Frequokary ýygylykly wyklýuçatel moduly import edilýän bölekleri ulanýar we modulyň bahasy birneme ýokary, käbir öndürijileriň ýokary ýygylykly kommutator moduly içerki komponentleri ulanýar we bahasy pes.Ikinjiden, merkezi gözegçiniň bahasy başga.Käbir öndürijileriň merkezi gözegçisi häzirki wagtda köp öndürijiler tarapyndan ulanylýan programmirläp bolýan logika gözegçilik ediji (PLC) ulanýar we programmirläp bolýan kontrolleýjileriň öndürijileri hem başga.Markanyň bahasy arzan, asyl getirilen bahanyň bahasy has pes.Üçünjiden, dürli zawodlar tarapyndan ulanylýan modullaryň çykyş akymy başga.Mysal üçin, modulyň çykyş akymy az, modullaryň sany köp we ygtybarlylygy ýokary, ýöne bahasy ýokarlanýar.Aboveokardaky faktorlar üçin enjamlar sargyt edilende ulanyjylar giňişleýin göz öňünde tutmalydyrlar.

5. Satuwdan soňky hyzmat
Satuwdan soňky hyzmatyň hili ulanyjynyň ýokary tehnologiýaly önümleri saýlamak kararyna gönüden-göni täsir edýär we netijede öndürijiniň satuw bazaryny kesgitleýär.Bu nukdaýnazardan, käbir öndürijiler bazardan öňki optimistik şertlerde satuwdan soňky hyzmaty äsgermezlik etdiler, netijede korporatiw abraýyň peselmegine we çuňňur sapak berýän bazaryň kiçelmegine sebäp boldy.Frequokary ýygylykly DC ekrany ýokary tehnologiýaly önüm bolany üçin, ulanyjylar, esasanam birneme yza galan tehniki derejesi bolanlar, ilkinji gezek saýlanlarynda belli bir töwekgelçilikleri başdan geçirýärler.Elbetde, onuň höwesine täsir eder we netijede önümiň mahabatlandyrylmagyna we ulanylmagyna täsir eder.Energetika ulgamynda içerki maglumat alyş-çalşygy köp.Modeller saýlanylanda, ulanyjylar ilki bilen öndürijileri saýlamak üçin salgylanma hökmünde öndürijileriň we ulanyjylaryň ulanylyşyna we pikirlerine düşünip bilerler.


Iş wagty: Iýun-03-2019