banner1

Kompaniýanyň habarlary we maglumatlary

1. Geçen 2021-nji ýylda tutuş kompaniýanyň yzygiderli tagallalary bilen bu kompaniýa ýerli hökümet tarapyndan ykrar edildi we ýyldyz kärhanasy we ygtybarly kärhana adyna eýe boldy.Dowamly tagallalary ederis we has gowy öndürijilige çalyşarys.

surat1
surat2

2. staffhli işgärleriň we bölümleriň jebisligini ýokarlandyrmak üçin kompaniýamyz ajaýyp Nanxi derýasyna açyk gezelenç etdi.

surat3

3. Bahar festiwalyndan soň kompaniýa esasy okuw işgärleriniň bir bölegini wençhou ikinji eşelon inkubasiýa okuwyna gatnaşmak üçin iberdi, iki günlük okuwda, elleşýäris, biri-birimiz bilen hyzmatdaşlyk edýäris, kynçylyklary ýeňip geçmek üçin birleşýäris we ýetýäris gowy netijeler.Bu gözleglere gatnaşýan işgärler, okuw tejribelerini we okuw netijelerini gaýdyp gelenlerinden soň ähli işgärler bilen paýlaşyp bilerler.Geňeşiň başlygy, her bir işgäriň täze bilimleri, täze usullary we täze tehnologiýalary yzygiderli öwrenmegine umyt baglaýandygyny we uzak möhletli iş tejribämiz bilen bir ýere jemlenjekdigimizi, işjeň öňe gitjekdigimizi we iň ýokary bahamyzy netijeli ýerine ýetirjekdigimizi aýtdy. her gün bilelikde bilelikde has gowy ertir dörediň.

surat4

4. ofylyň başynda, ÜPS üznüksiz elektrik üpjünçiligi önümleriniň sargytlary bilen köpeldilmän, önümçiligi, gurnama, hil barlagyny, toparyň tizligini gowulandyrmak üçin UPS önümleri ussahanasy, netijeli barlag topary dörediň. PCB, PCB önümçilik plaginleri üçin ileri tutulýan ugur hökmünde ýörite ussahana düzüldi, plugin enjamlary düzedildi, täzelendi.

surat5
x6

Iş wagty: 18-2022-nji ýyl